Biedrība "Siguldas Alternatīvā izglītība" (līdz 2006.gadam - Siguldas alternatīvās izglītības atbalsta fonds) dibināta 1998.gadā pēc vecāku un Valdorfpedagoģijas entuziastu iniciatīvas ar mērķi veicināt bērnu alternatīvās izglītības izaugsmes iespējas un sekmēt ģimenes izglītību, pārstāvēt un aizstāvēt alternatīvās izglītības aktīvistu intereses, atbalstīt alternatīvās izglītības pedagogu profesionālo izaugsmi un piedalīties alternatīvās izglītības metodikas izstrādē. 2009.gadā biedrība ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu un ir Latvijas Valdorfdegagoģijas asociācijas biedrs.

Pašreiz biedrība darbojas šādos virzienos: 1) Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk - SVPII) vadīšana, 2) dažādu sabiedrisku aktivitāšu organizēšana bērnudārza audzēkņu ģimenēm, biedrības biedriem un visiem tiem, kam interesē alternatīvā izglītība un veselīgs dzīvesveids, 3) Eiropas Brīvprātīgā darba popularizēšana sabiedrībā, īstenojot ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus.

Biedrības semināru un aktivitāšu telpā (J.Poruka ielā 11, Siguldā) regulāri tiek organizēti semināri, lekcijas, radošās darbnīcas gan biedrības biedriem, gan bērnudārza vecākiem un citiem interesentiem. Aktivitāšu telpa ir aprīkota ar šujmašīnām, adāmmašīnu, vingrošanas paklājiem, kā arī inventāru semināru organizēšanai. Biedrības telpās ir pieejamas arī stelles un ikvienam interesentam ir iespēja mācīties aust Tautas daiļamata meistares Alīdas Lindes vadībā.

Biedrībai ir izveidojusies cieša sadarbība ar SVPII audzēkņu vecākiem, kas aktīvi piedalās gan bērnudārza, gan biedrības darbā. Ar vecāku, ziedotāju un projektu finansējuma atbalstu ir veikti nozīmīgi bērnudārza un apkārtnes labiekārtošanas darbi - izveidots bērnu rotaļu laukums un Fiziskās attīstības trase bērnu āra aktivitātēm.

Līdz 2013.gadam, sadarbībā ar citām organizācijām, biedrība uzņēma un tajā darbojās brīvprātīgie jaunieši no Francijas, Itālijas, Turcijas, Ukrainas un Vācijas. Pateicoties šai pieredzei, 2013.gadā biedrība pieteicās un tika akreditēta Eiropas brīvprātīgā darba uzņemošās un koordinējošās organizācijas statusā (PIC: 936301231), kā rezultātā katru gadu Siguldas Valdorfa bērnudārzā tiek uzņemti un darbojas brīvprātīgie jaunieši no dažādām pasaules valstīm. 2016.gada septembrī saņemts Apliecinājums par koordinējošās un uzņemošās organizācijas statusa piešķiršanu dalībai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projektos līdz 2020.gadam.

Biedrība ilgstoši un sekmīgi sadarbojas ar Siguldas novada pašvaldību, Siguldas novada Jaunrades centru, novada pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm, biedrību “Cerību spārni”, Latvijas Valdorfizglītības iestādēm Rīgā un Ādažos, Latvijas Antroposofisko biedrību un Antroposofisko kustību J.Dobrovoļskas vadībā (http://www.aplis.lv)

2017.gadā biedrībā darbojas 21 biedrs, t.sk. valde - 5 cilvēku sastāvā. Katru gadu gan biedrības biedri, gan SVPII darbinieki papildina savas zināšanas, apmeklējot konferences un pieredzes apmaiņas seminārus Latvijā un ārpus tās.

Aicinām sekot līdzi biedrības aktivitātēm sociālā tīkla profilā: https://www.facebook.com/siguldasalternativaizglitiba.